8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM P08112023;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 I, S, N : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Suma brojeva djeljivih sa 3 od 1 do n');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 S := 0;    { pocetna vrijednost sume }

 FOR I:= 1 TO N DO    { ponavljaj za i=1 do n - pocetak for petlje }
  IF I MOD 3 = 0 THEN  { ako je i djeljivo sa 3 tada izvedi }
	 S := S + I;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i }	

 WRITELN ('Suma brojeva djeljivih sa 3 od 1 do n = ', S);
 READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Index