8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7.

Listing programa:

PROGRAM P08112025;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 I, S, N : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Suma brojeva koji nisu djeljivih sa 7 od 1 do n');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 S := 0; { pocetna vrijednost sume }
 
 FOR I:= 1 TO N DO    { ponavljaj za i=1 do n - pocetak for petlje }
  IF I MOD 7 <> 0 THEN  { ako i nije djeljivo sa 7 tada izvedi }
   S := S + I;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i }	
	 
 Writeln ('Suma brojeva koji nisu djeljivih sa 7 od 1 do n = ', S);
 READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Index