8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM P08112026;
USES 
  WINCRT;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 A,N,S,I:INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Suma brojeva koji nisu djeljivih sa a od 1 do n');
 Write('Do broja ');
 Readln(N);
 Write('Unesi broj ');
 Readln(A);
 S := 0;      { pocetna vrijednost sume }
 
 FOR I:= 1 TO N DO     { ponavljaj za i=1 do n - pocetak for petlje }
   IF I MOD A <> 0 THEN  { ako i nije djeljivo sa a tada izvedi }
	  S := S + I;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i }	

 WRITELN ('Suma brojeva koji nisu djeljivih sa a od 1 do n = ', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index