8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su neparni.

Listing programa:

PROGRAM P08112028;
USES 
  WINCRT;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 I,S,K,N : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Suma neparnih od k do n');
 Write('Od broja ');
 Readln(K);;
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 S := 0;      { pocetna vrijednost sume }
 
 FOR I:= K TO N DO     { ponavljaj za i=k do n - pocetak for petlje }
   IF I MOD 2 <> 0 THEN  { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
	  S := S + I;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i }

 Writeln('Suma neparnih od k do n = ', S);	
END.

Ispis na ekranu:

Index