8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.

Listing programa:

PROGRAM P08112031;
USES
 WINCRT;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 I,S,K,N : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Suma djeljivih sa 7 od k do n');
 Write('Od broja ');
 Readln(K);
 Write('Do broja ');
 Readln(N);
 S := 0;   { pocetna vrijednost sume }
 
 FOR I := K TO N DO    { ponavljaj za i=k do n - pocetak for petlje }
  IF I MOD 7 = 0 THEN   { ako je i djeljivo sa 7 tada izvedi }
   S := S + I;      { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i }	

 Writeln('Suma djeljivih sa 7 od k do n = ', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index