8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM P08112033;
USES
 WINCRT;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 I,S,K,N,A: INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Suma brojeva koji nisu djeljivi sa a od k do n');
 Write('Od broja ');
 Readln(K);
 Write('Do broja ');
 Readln(N);
 Write('Djelilac ');
 Readln(A);
 S := 0;  { pocetna vrijednost sume }
 
 FOR I:=K TO N DO     { ponavljaj za i=k do n - pocetak for petlje }
  IF I MOD A <> 0 THEN  { ako i nije djeljivo sa a tada izvedi }
   S := S + I;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i } 
	
 Writeln('Suma brojeva koji nisu djeljivi sa a od k do n = ', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index