8.1.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7.

Tekstualni algoritam:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08112044;
USES
 WinCrt;
VAR

 i, n : INTEGER;
 p: REAL;
BEGIN
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 p := 1;
 FOR i := 1 TO n DO
  IF i MOD 7 = 0 THEN
   p := p*i;
 WRITELN('Proizvod brojeva djeljivih sa 7 do' ,n, 'je ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index