8.1.. Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije FOR petlju.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za sumu (s:=0;) i proizvod (p:=1;). Ista FOR petlja se koristi za izračunavanje sume i proizvoda.

Listing programa:

PROGRAM p08112045;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k :INTEGER;
 s, p: REAL;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 p := 1;
 s := 0;
 FOR i := k TO n DO
  BEGIN
   s := s + i;
   p := p * i;
  END;
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma je ', s);
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' proizvod je ', p);
END.

II varijanta: Dvije FOR petlja PROGRAM p08112045_1; USES WinCrt; VAR i, n, k :INTEGER; s, p: REAL; BEGIN WRITE('Od broja '); READLN( k ); WRITE('Do broja '); READLN( n ); p := 1; s := 0; FOR i := k TO n DO s := s + i; FOR i := k TO n DO p := p * i; WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma je ', s); WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' proizvod je ', p); END.

Ispis na ekranu:

Index