8.1.. Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5.

Tekstualni algoritam:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08112046;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,a,b,s :Integer;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( a );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( b );
 s := 0;
 FOR i := a TO b DO
  IF i mod 5 = 0 THEN 
    s := s+i;
 WRITELN('Suma djeljivih sa 5 u intervalu od a do b je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index