8.1.. Napisati program za ispisivanje proizvoda brojeva do n koji su djeljivi sa 2.

Listing programa:

PROGRAM P08112063;
USES
 WINCRT;
VAR
 N,I :INTEGER; 
 P: REAL;
BEGIN
 Writeln('Proizvod parnih od 1 do n');
 WRITELN('UNESI N ' );
 READLN(N);
 P:=1;
 
 FOR I:=1 TO N DO
  IF I MOD 2=0 THEN
   P:=P*I	
	 
 Writeln('Proizvod parnih od 1 do n = ',P:2:4);
END.

Ispis na ekranu:

Index