8.1.. Napisati program za prebrojavanje brojeva od k do n djeljivih sa 3.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 3 se izvodi logičkim izrazom i MOD 3 = 0 u intervalu od k do n.

Listing programa:

PROGRAM p08112074;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,k,n,br: integer;
BEGIN
 writeln ('prebroj djelive sa 3 u intervalu k do n');
 write ('k n ');
 readln(k,n);
 br:=0;
 FOR i := k TO n DO
  IF i MOD 3 = 0 THEN
   br:=br+1;
 writeln('djeljivih sa 3 ', br);
END.

Ispis na ekranu:

Index