8.1.. Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početne vrijednosti za brojač br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (br:=br+1). Logički izraz za provjeru parnosti je i MOD 2 = 1 (neparan broj). FOR petlja je od 1 do n.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p08112076;

 

2

{prebrojati neparne prirodne brojeve od k do n}

 

3

USES

 

4

  WinCrt;

 

5

VAR

 

6

  i, n, k, br : INTEGER;

 

7

BEGIN

 

8

  WRITE('Do broja  ');

 

9

  READLN( n );

Do broja n

10

  br := 0;

Početna vrijednost  br

11

  FOR i:= 1 TO n do

 

12

    IF i MOD 2 = 1 THEN

Provjera neparnosti broja

13

      br := br + 1;

Uvećanje brojača br

14

  WRITELN('Neparni od 1 do ',n,' = ',br);

 

15

END.

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM p08112076;
{prebrojati neparne prirodne brojeve od k do n}
USES
 WinCrt;
VAR             { deklarisanje promjenljivih }
 i, n, k, br : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Prebrojati neparne brojeve od 1 do n');
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 br := 0;         { pocetna vrijednost brojaca }
 
 FOR i:= 1 TO n do    { ponavljaj za i=1 do n - pocetak petlje }
  IF i MOD 2 = 1 THEN  { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
   br := br + 1;    { uvecaj brojac za 1 }
	 
 WRITELN('Neparnih od 1 do ',n,' ima ',br);
END.

Ispis na ekranu:

Index