8.1.. Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD l = 0 u intervalu od a do b.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p08112046;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i,a,b,l,br:Integer;

 

5

  p:Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('a,b,l=');

 

8

  Readln(a,b,l);

 

9

  p:=1; br:=0

Početne vrijednosti proizvoda i sume

10

  FOR i:=a TO b DO

 

11

    IF i mod l=0 THEN

Provjera djeljivosti

12

      BEGIN

 

13

        p:=p*i;

novi proizvod

14

        br :=br+1;

novi broj

15

      END;

 

16

  Writeln('Od ', a, ' do ', b, ' ima ', br, ' djeljivih sa ', l, '. Njihov prooizvod je ', p);

 

17

END.

 
     

Listing programa:

PROGRAM p08112078;
USES WinCRT;
VAR
 i,a,b,l,br :Integer;
 p : Real;
BEGIN
 Write('a,b,l=');
 Readln(a,b,l);
 p:=1; 
 FOR i := a TO b DO
  IF i mod l = 0 THEN 
   BEGIN
    p:=p*i;
    br := br + 1;
   END;
 Writeln('Od ', a, ' do ', b, ' ima ', br, ' djeljivih sa ', l, '. Njihov prooizvod je ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index