8.1.. Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 3 se izvodi logičkim izrazom i MOD 3 <> 0 u intervalu od k do n.

Listing programa:

PROGRAM p08112079;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,k,n,br: integer;
BEGIN
 writeln ('Prebroj one koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu k do n');
 write ('k n ');
 readln(k,n);
 br:=0;
 FOR i := k TO n DO
  IF i MOD 3 <> 0 THEN
   br:=br+1;
 writeln('Onih koji nisu djeljivi sa 3 ima ', br);
END.

Ispis na ekranu:

Index