8.1.. Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
IME
IME IME
IME IME IME

Opis rješenja: Dvije FOR petlja od 1 do 3 se mijenjaju brojači. Unutrašnja petlja prvo ima jedan prolaz j=1, zatim 2 i na kraju 3 prolaza.

Listing programa:

PROGRAM p08114002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j: INTEGER;
BEGIN
 FOR i:=1 TO 3 DO
  BEGIN  
   FOR J:=1 TO i DO
    WRITE('IME ');
   WRITELN;
  END
END.

Ispis na ekranu:

Index