8.1.. Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede.

Opis programa: Petljom FOR slovo := 'A' TO 'Z' DO pridružuju se varijabli slovo vrijednosti od velikog slova A do velikog slova Z.

Listing programa:

PROGRAM p08114051;
USES
  WinCrt;
VAR
  slovo : CHAR;
BEGIN
  WRITELN('Velika slova engleske abecede');
  FOR slovo := 'A' TO 'Z' DO
    WRITE(slovo, ' ');
END.

Ispis na ekranu:

Index