8.1.. Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv.

Listing programa:

PROGRAM P08115004;
USES
  WinCrt;
VAR
  i, n: Integer;
BEGIN
  write ('Broj ');
  readln(n);
  FOR i := 2 TO 9 DO
    IF n MOD i = 0 THEN 
      Writeln ('Djeljiv je sa ', i);
END.

Ispis na ekranu:

Index