8.3.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17.

Listing programa:

PROGRAM p08311034;
{prvih 17 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Ispis prirodnih brojeva od 1 do 17');
 
 i := 1;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT         { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  Write('i = ', i);   { ispis u petlji }
  i := i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > 17;      { sve dok je i > 17 ponavljaj - pocetak petlje }

END.

Ispis na ekranu:

Index