8.3.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p08311037;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('NISU DJELJIVI SA 3 OD 1 DO 17');

 i := 1;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT          { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  IF i MOD 3 = 0 THEN  { ako je i djeljivo sa 3 tada izvedi }
   Write(i, ' ');    { ispis izabranog }
  i := i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > 17;      { sve dok je i > 17 ponavljaj - pocetak petlje }
 
END.

Ispis na ekranu:

Index