8.3.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM p08311040;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i, a: Integer;   { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('NISU DJELJIVI SA a OD 1 DO 17');
 WRITE('Unesi a ');
 READLN( a );
 
 i := 1;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT          { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  IF i MOD a <> 0 THEN  { ako i nije djeljivo sa a - tada izvedi }
   Write(i, ' ');    { ispis izabranog }
  i := i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > 17;      { sve dok je i > 17 ponavljaj - pocetak petlje }

END.

Ispis na ekranu:

Index