8.3.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM 08111043;
USES 
   WINCRT
VAR 
  I:INTEGER;
BEGIN
I := 1;
REPEAT
    IF I MOD 3 = 0 THEN WRITELN ('I=',I);
    I := I + 1;
UNTIL I > 5;
END.

Ispis na ekranu:

Index