8.3.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3

Listing programa:

REM 08211044; 
USES
   WINCRT
VAR
  I : INTEGER;
BEGIN
I := 1;
REPEAT
    IF I MOD 3 <> 0 THEN WRITELN ('I=',I)
    I := I + 1;
UNTIL I > 5;
END.

Ispis na ekranu:

Index