8.3.. Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih.

Opis rješenja: Proglašavamo prvo učitani broj kao minimum i ostale provjeravamo, a po potrebi (ako je trenutni broj manji od min) to postaje novi minimum.

Listing programa:

PROGRAM p08312016;
USES
 WinCrt;
VAR
 i: Integer;
 a, min: Real;
BEGIN
 WRITE('Otkcuaj 1. broj ');
 READLN( a );
 min := a;
 i := 2;
 REPEAT
  WRITE('Otkcuaj ', i, '. broj ');
  READLN( a );
  IF a < min THEN
   min := a;
  i := i + 1;
 UNTIL i > 10;
 Writeln('Najmanji broj je ', min);
END.

Ispis na ekranu:

Index