8.3.. Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom I MOD 2 <> 0 u naredbi IF unutar WHILE petlje.

PROGRAM p08312021;
USES 
  WINCRT
VAR 
 S,I:INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Suma neparnih brojeva od 1 do 5');

 I := 1;
 REPEAT
  IF I MOD 2 <> 0 THEN
	 S := S + I;
  I := I + 1;
 UNTIL I > 5;

 WRITELN ('Suma neparnih brojeva od 1 do 5 je ', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index