8.3.. Suma parnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja: Ovaj program se odlikuje time da u FOR petlji ima provjeru da li je kontrolna varijabla djeljiva sa 2 tj. da li je parna. Provjera se izvodi sa logičkim izrazom I MOD 2 = 0 u naredbi IF. Sabiraju se samo brojevi koji zadovoljavaju dati logički izraz tj. kad je logički izraz istinit.

Opis programa: Po upisu granice intervala i postavlja se početna vrijednost sume (s=0). Zatim počinje FOR petlja. Prva vrijednost kontrolne varijable i je k. Naredba IF sadrži logički izraz I MOD 2 = 0. Ako je ovaj logički izraz tačan tada se uvećava suma za vrijednost kontrolne varijable i. Proces se ponavalja dok vrijednost kontrolne varijable ne bude veća od n. Ispis je na kraju.

Listing programa:

PROGRAM p08312022;
USES 
  WINCRT
VAR 
 S,I:INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Suma parnih brojeva od 1 do 5');

 I := 1;
 REPEAT
  IF I MOD 2 = 0 THEN
	 S := S + I;
  I := I + 1;
 UNTIL I > 5;

 WRITELN ('Suma parnih brojeva od 1 do 5 je ', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index