8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p08312023;
USES 
  WINCRT
VAR 
 N,S,I:INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Suma brojeva djeljivih sa 3 od 1 do n');
 Write('Do broja ');
 Readln(N);
 
 I := 1;
 REPEAT
  IF I MOD 3 = 0 THEN
	  S := S + I;
  I := I + 1;
 UNTIL I > N;
  
 WRITELN ('Suma brojeva djeljivih sa 3 od 1 do n = ', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index