8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM p08312026;
USES 
  WINCRT
VAR 
 A,N,S,I:INTEGER;
BEGIN
 Writeln('Suma brojeva koji nisu djeljivih sa a od 1 do n');
 Write('Do broja ');
 Readln(N);
 Write('Unesi broj ');
 Readln(A);
 
 I := 1;
 REPEAT
  IF I MOD A <> 0 THEN
	  S := S + I;
  I := I + 1;
 UNTIL I > N;
 
 WRITELN ('Suma brojeva koji nisu djeljivih sa a od 1 do n = ', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index