8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p08312029;
USES 
  WINCRT
VAR 
 K,N,S,I:INTEGER;
BEGIN
 Writeln('Suma djeljivih sa 3 od k do n');
 Write('Od broja ');
 Readln(K);
 Write('Do broja ');
 Readln(N);
 
 I := K;
 REPEAT
  IF I MOD 3 = 0 THEN
	 S := S + I;
  I := I + 1;
 UNTIL I > N;
 
 Writeln('Suma djeljivih sa 3 od k do n = ', S);	
END.

Ispis na ekranu:

Index