8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM p08312033;
USES
 WINCRT;
VAR
 I,S,K,N,A: INTEGER;
BEGIN
 Writeln('Suma brojeva koji nisu djeljivi sa a od k do n');
 Write('Od broja ');
 Readln(K);
 Write('Do broja ');
 Readln(N);
 
 I := K;
 REPEAT
   IF I MOD A<>0 THEN
    S := S + I;
   I := I + 1;
 UNTIL I > N
 
 Writeln('Suma brojeva koji nisu djeljivi sa a od k do n', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index