8.3.. Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva (nisu djeljivi sa 2) od 1 do 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08312062;
USES
 WINCRT;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 I : INTEGER;   { cjelobrojne promjenljive }
 P : REAL;    { realne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Proizvod neparnih od 1 do 5');
 P:=1;     { pocetna vrijednost proizvoda }
 
 I:=1;           { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT          { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
   IF I MOD 2<>0 THEN  { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
    P := P * I;     { proizvod p postaje stara vrijednost proizvoda pomnozena sa i }  
   i := i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > 5;       { ponavljaj sve dok nebude i > 5 - kraj repeat petlje }
 
 Writeln('Proizvod neparnih od 1 do 5 = ',P:2:4);
END.

Ispis na ekranu:

Index