8.3.. Napisati program za ispisivanje proizvoda brojeva do n koji su djeljivi sa 2.

Listing programa:

PROGRAM p08312063;
USES
 WINCRT;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 N,I :INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
 P : REAL;    { realne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Proizvod parnih od 1 do n');
 WRITE('UNESI N ' );
 READLN(N);
 P := 1;    { pocetna vrijednost proizvoda }
 
 I := 1;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT          { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
   IF I MOD 2=0 THEN  { ako je i djeljivo sa 2 - parnoparno tada izvedi }
    P := P * I;    { proizvod p postaje stara vrijednost proizvoda pomnozena sa i }  
   i := i + 1;     { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > N;       { ponavljaj sve dok nebude i > n - kraj repeat petlje }
 
 Writeln('Proizvod parnih od 1 do n = ',P:2:4);
END.

Ispis na ekranu:

Index