8.3.. Proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Ovaj program se odlikuje time da u REPEAT/UNTIL petlji ima provjeru da li je kontrolna varijabla djeljiva sa 2 tj. da li je neparna. Provjera se izvodi sa logičkim izrazom i MOD 2 <> 0 u naredbi IF. Sabiraju se samo brojevi koji zadovoljavaju dati logički izraz tj. kad je logički izraz istinit.

Listing programa:

PROGRAM p08312064;
USES
 WINCRT;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 I, N : INTEGER; { cjelobrojne promjenljive }
 P : REAL;    { realne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Proizvod neparnih od 1 do n');
 WRITE('UNESI N ' );
 READLN(N);
 P := 1;    { pocetna vrijednost proizvoda }
 
 I := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT           { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
   IF I MOD 2<>0 THEN  { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
    P := P * I;		  { proizvod p postaje stara vrijednost proizvoda pomnozena sa i }  
   i := i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > N;       { ponavljaj sve dok nebude i > n - kraj repeat petlje }
 
 Writeln('Proizvod neparnih od 1 do n = ',P:2:4);
END.

Ispis na ekranu:

Index