8.3.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p08312144;
USES
 WINCRT;
VAR
 I,N:INTEGER; 
 P: REAL;
BEGIN
 Writeln('Proizvod djeljivih sa 3 od 1 do n');
 WRITELN('UNESI N ' );
 READLN(N);
 P:=1;
 
 I:=1;
 REPEAT
  IF I MOD 3=0 THEN
   P:=P*I	
  i := i + 1;
 UNTIL i > N;
 
 Writeln('Proizvod djeljivih sa 3 od 1 do n = ',P:2:4);
END.

Ispis na ekranu:

Index