8.3.. Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv.

Listing programa:

PROGRAM p08315004;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
BEGIN
 write ('Broj ');
 readln(n);
 i := 2;
 REPEAT
   IF n MOD i = 0 THEN 
    Writeln ('Djeljiv je sa ', i);
   i := i + 1;
 UNTIL i > 9;
END.

Ispis na ekranu:

Index