8.3.. Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojeva kao i broj nula.

Listing programa:

PROGRAM p08315007;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, br0, s, s1, n: Integer;
BEGIN
 Writeln ('Od 10 brojeva ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojeva i broj nula');
 br0 := 0;
 s := 0;
 s1 := 0;
 i := 1;
 REPEAT
   write (i, '. broj ');
   readln(n);
   IF n < 0 THEN s := s + n;
   IF n = 0 THEN br0 := br0 + 1;
   IF n > 0 THEN s1 := s1 + n;
   i := i + 1;
 UNTIL i > 10;
 Writeln ('Suma negativnih brojeva ', s);
 Writeln ('Nula ima ', br0);
 Writeln ('Suma pozitivnih brojeva ', s1);
END.

Ispis na ekranu:

Index