Programski jezik Pascal
Ciklična strukura - REPEAT-UNTIL petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. Pascal
2 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. Pascal
3 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. Pascal
4 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. Pascal
5 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. Pascal
6 Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20 Pascal
7 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10. Pascal
7_1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. Pascal
7_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. Pascal
7_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17. Pascal
7_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. Pascal
7_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3. Pascal
7_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a. Pascal
7_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a. Pascal
8 Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. Pascal
9 Ispisati prvih n prirodnih brojeva unazad. Pascal
9_1 Ispisati prirodne brojeve od 3 do n. Pascal
10 Ispisati prirodne brojeve od k do n. Pascal
11 Ispisati recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. Pascal
12 Ispisati dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. Pascal
13 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n. Pascal
14 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n. Pascal
16_01 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 5. Pascal
16_02 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. Pascal
16_03 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. Pascal
16_04 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. Pascal
16_05 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. Pascal
16_06 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. Pascal
16 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do n. Pascal
16_1 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n. Pascal
17 Ispisati parane i neparne prirodne brojeva od 1 do n (test parnosti i neparnosti). Pascal
18 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n. Pascal
19 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od k do n. Pascal
20 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n. Pascal
21 Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Pascal
22 Izračunati i ispisati sumu prirodne brojeve do 100. Pascal
23 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodne brojeve do 100. Pascal
24 Izračunati i ispisati sumu prvih n prirodnih brojeva. Pascal
25 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Pascal
26 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Pascal
27 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. Pascal
28 Izračunati i ispisati sumu reciproćnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n). Pascal
29 Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n. Pascal
30 Izračunati i ispisati sumu niza:1 - 1/2 + 1/3 -+ ... -+ 1/n . Pascal
30_1 Izračunati i ispisati sumu neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Pascal
30_2 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Pascal
31 Izračunati i ispisati sumu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Pascal
32 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Pascal
33 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodnih brojeva od k do n. Pascal
34 Izračunati i ispisati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Pascal
35 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Pascal
35_1 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Pascal
35_2 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Pascal
35_3 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Pascal
36 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7 i sa 3. Pascal
37 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. Pascal
37_01 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Pascal
37_02 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su parni. Pascal
37_03 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su neparni. Pascal
37_04 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. Pascal
37_05 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Pascal
37_06 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Pascal
37_07 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Pascal
38 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Pascal
38_1 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. Pascal
39 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8. Pascal
40 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. Pascal
41 Izračunati sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5. Pascal
42 Izračunati proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. Pascal
42_1 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Pascal
42_2 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Pascal
43 Izračunati proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5. Pascal
44 Izračunati proizvoda od 1 do 10. Pascal
45 Izračunati proizvod prirodnih od 1 do n. Pascal
45_1 Izračunati proizvod parnih od prvih n prirodnih brojeva. Pascal
45_2 Izračunati proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva. Pascal
45_3 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Pascal
45_4 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Pascal
46 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Pascal
46_1 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Pascal
46_2 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. Pascal
46_3 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Pascal
47 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3 i sa 4. Pascal
48 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. Pascal
49 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6. Pascal
50 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3. Pascal
52 Izračunati proizvod parnih brojeva od A do B. Pascal
53_01 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Pascal
53_02 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Pascal
53_03 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. Pascal
53_04 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Pascal
53_05 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Pascal
53_06 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Pascal
53 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 4. Pascal
54 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 i sa 3. Pascal
55 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3. Pascal
56 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Pascal
57 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4. Pascal
58 Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije petlje. Pascal
58_1 Saberi i pomnoži prirodne brojeve do N koji su djeljivi sa 3. Pascal
59_01 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 5. Pascal
59_02 Prebrojati parne prirodne brojeve od 1 do 5. Pascal
59_03 Prebrojati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. Pascal
59 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. Pascal
60 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. Pascal
60_2 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Pascal
61 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa l. Pascal
62 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n. Pascal
63 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od k do n. Pascal
64 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od k do n. Pascal
65 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. Pascal
66 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Pascal
67 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa l. Pascal
68 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima. Pascal
69 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. Pascal
70 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima. Pascal
71 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. Pascal
72 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do n. Pascal
73 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Pascal
74 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Pascal
75 Izračunati aritmetičku sredinu brojeva od k do n djeljivih sa l. Pascal
76 Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature. Pascal
77 Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature. Pascal
79 Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih. Pascal
80 Napisati program za određjivanje najvećeg broja od n učitanih. Pascal
81 Učitati visine za n osoba. Ispisati prosječnu i najveću visinu. Pascal
82 Učitati visine i težinu za n osoba. Ispisati prosječnu, najmanju i najveću visinu i težinu. Pascal
83 Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv. Pascal
84 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitanih je djeljivo sa 7. Pascal
85 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitano negativnih, nula i pozitivnih brojeva. Pascal
86 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojevanula kao i broj nula. Pascal
87 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati aritmetičku sredinu negativnih i aritmetičku sredinu pozitivnih brojeva kao i broj nula. Pascal
89 Napisati program za ispis dana u sedmici. Ispis na ekranu poslije izvođenja programa:
Pascal
90 Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
Pascal
91 Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Pascal
92 Napisati program da ispisuje u prvo redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Pascal
93 Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede. Pascal
94 Napisati program da ispisuje mala slova engleske abecede. Pascal
95 Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede i njihov ASCII kod tj. redni broj. Pascal
98 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
99 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
100 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
101 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
Pascal
102 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!
Pascal
103 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N:
S = 2! + 4! + 6! + … + N!
Pascal
104 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N:
S = 1! + 3! + 5! + … + N!
Pascal
105 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
106 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
107 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
108 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
109 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
110 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
111 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
112 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
113 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
114 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
115 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
116 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
117 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
118 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
119 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
120 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
121 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
122 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
123 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
124 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
125 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
126 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
127 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
128 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
129 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati
Pascal
130 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
131 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
132 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
133 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
134 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
135 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
136 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal
137 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index