12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12500045;
USES
  WinCRT;
VAR
  i, k: Integer;
  s : Real;
BEGIN
  Write('k= ');
  Readln(k);
  s := 0;
  FOR i:= k TO 2*k DO
    s := s + i;
  Writeln('s=', s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index