12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12500046;
USES
  WinCRT;
VAR
  i, k: Integer;
  p : Real;
BEGIN
  Write('k= ');
  Readln(k);
  p := 1;
  FOR i:= k TO 2*k DO
    p := p * i;
  Writeln('p=', p:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index