12.5.4. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12500050;
USES WinCRT;
VAR
  i, n, k : Integer;
  s : Real;
BEGIN
  Write('n, k = ');
  Readln(n, k);
  s := 0;
  FOR i:= 0 TO n DO
    s := s + 2/(k + i);
  Writeln('s=',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index