12.5.4. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12500054;
USES WinCRT;
VAR
  i,n: Integer;
  s: Real;
BEGIN
  Write('n= ');
  Readln(n);
  s := 0;
  FOR i:=1 TO n DO
    s := s + i/(i + 1);
  Writeln('n= ', n:4, '  s=',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index