12.5.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Pri rješavanju zadatka treba ispisati sabirak korištenjem promjenjive (u ovom slučaju i), to je s := s + i * k/(3*i).

Listing programa:

PROGRAM p12500058;
USES WinCRT;
VAR
  i, n: Integer;
  s: Real;
BEGIN
  Write('n=');
  Readln(n);
  s := 0;
  FOR i:=1 TO n DO
    s := s +  1/SQR(3*i);
  Writeln('s=',s:6:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index