12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati

Opis rješenja: Sa FOR petljom se dobijaju prirodni brojevi 1-k. IF i MOD 2 <> 0 THEN se koristi iz izdvajanje neparnih.

Listing programa:

PROGRAM p12500059;
USES WinCRT;
VAR
 i, k : Integer;
 s: Real;
BEGIN
 WRITE ('Do broja ');
 READLN ( k );
 s := 0; 
 FOR i:= 1 to k do
  IF i MOD 2 <> 0 THEN
   s:= s+ SQR(i);
 WRITELN('Suma kvadrata brojeva je',s:4:2 );
END.

Ispis na ekranu:

Index