12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Listing programa:

PROGRAM p12700046;
USES
 WinCRT;
VAR
 i, k: Integer;
 p : Real;
BEGIN
 Write('k= ');
 Readln(k);
 p := 1;
 i := k; 
 WHILE i <= 2*k DO
  BEGIN
   p := p * i;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('p=', p:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index