14.4.. Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je razlika prve dvije cifre djeljiva sa 3 (koristi tri petlje).

Opis rješenja: Provjera se izvodi logičkim izrazom IF (i + j) MOD 3 = 0 THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14411021;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Razlika prve dvije cifre djeljiva sa 3');
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   FOR k := 0 TO 9 DO
    IF (i - j) MOD 3 = 0 THEN
     WRITELN('trocifreni broj ', i,j,k);
END.

Ispis na ekranu:

Index