abc PASCAL - Test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

x MOD 3 = 0
x je djeljivo sa 3
ostatak je 3
ostatak je razlińćit od 3
x nije djeljivo sa 3