abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz (4*3-2) MOD 3*3-5 , izaberi tačan rezultat:
-2
0
4
-6