abc PASCAL - bez slika

Pitanje broj: 1

Koju vrijednost će imati varijabla y ako je vrijednost varijable a=-4?
1.41
-2
16
2