abc PASCAL - test - izbor

Redni broj testa: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
Ime
Deklaracije i definicije
Sistemska naredba
Pridruživanje
Ispis