abc PASCAL - test - izbor

Redni broj testa: 1

a MOD b funkcija oznańćava
ostatak pri djeljenju broja a sa b
cjelobrojan iznos pri djeljenju a i b
proizvod a i b
srednju cifru a i b