abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Pascal
   abc C
   abc C++
   abc Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.    Uvod
 2. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 3.     Teorijski uvod
 4.     Teorijska priprema
 5.     Pascal programi i algoritmi
 6.     Primjeri i zadaci
 7.     Zajedničke odlike zadataka
 8.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 9.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 10.     Algorimi i programski jezici

 11.     Provjera QUIZ
 12.     Provjera - Test priprema
 13.     Provjera TEST
 14.   TEORIJESKA PRIPREMA
 15.     O programskom jeziku Pascal
 16.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 17.     Blok /BLOCK/
 18.     2. Sintaksni dijagram
 19.       2.1. Sintaksni dijagram
 20.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 21.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 22.       Programski jezici
 23.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 24.       Faze razvoja programa
 25.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 26.       Kad koristitiIDE?
 27.       Startanje TURBO PASCAL-a
 28.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 29.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 30.       Elementi dijalog prozora
 31.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 32.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 33.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 34.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 35.       4.4. Program /PROGRAM/
 36.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 37.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 38.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 39.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 40.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 41.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 42.       4.11. Deklarisanje bloka
 43.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 44.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 45.       5.1. Pojam tipa podataka
 46.       5.2. Vrste tipova
 47.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 48.       5.4. Realni tip /REAL/
 49.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 50.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 51.       5.7. Skalarni tip
 52.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 53.     Aritmetički operatori u Pascalu
 54.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 55.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 56.     Pisanje izraza u Pascalu
 57.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 58.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 59.     Quiz - Test


 60.   LINIJSKA STRUKTURA
 61.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 62.     Izlaz    WRITE(LN)
 63.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 64.     Operatori u Pascalu
 65.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 66.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 67.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 68.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 69.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 70.     Linijska struktura - Ulaz i izlaz  READ(LN) i WRITE(LN) - PASCAL programi
 71.     Linijska struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 72.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 73.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 74.        Linijska struktura - Pascal i C++ program
 75.        Linijska strukura - Algoritam, Pascal program i Java program
 76.        Linijska struktura - Pascal i Java program

 77.     Quiz - Test


 78.   RAZGRANATA STRUKTURA
 79.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 80.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 81.     Količnik i recipročna vrijednost
 82.     Kvadratni korijen
 83.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 84.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)
 85.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 86.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 87.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 88.     Razgranata struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 89.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 90.     CASE naredba - teorijska priprema
 91.     CASE naredba - primjeri i zadaci
 92.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 93.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i C++ program
 94.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i Java program
 95.        CASE naredba - Pascal i Java program
 96.        CASE naredba - Pascal i C++ program

 97.     Quiz - Test


 98.   CIKLIČNA STRUKTURA
 99.   FOR petlja
 100.     FOR petlja - teorijska priprema
 101.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 102.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 103.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 104.     FOR petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 105.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja

 106.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 107.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 108.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 109.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 110.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 111.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 112.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 113.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 114.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 115.        FOR petlja - Pascal program i Java programi

 116.   FOR petlja - Pelja u petlji
 117.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 118.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 119.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 120.   WHILE petlja
 121.     WHILE petlja - teorijska priprema
 122.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 123.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 124.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 125.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 126.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 127.     WHILE petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 128.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 129.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 130.        WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 131.   REPEAT petlja
 132.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 133.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 134.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 135.     REPEAT-UNTIL petlja - BASIC i PASCAL programi
 136.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 137.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 138.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 139.     REPEAT-UNTIL petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 140.     REPEAT petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 141.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 142.        REPEAT/DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 143. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 144.     Primjeri i zadaci
 145.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 146.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 147.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 148.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 149.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 150.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 151.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva

 152.     Quiz - Test


 153.   NIZ /ARRAY/
 154.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 155.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 156.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 157.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 158.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza
 159.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 160.        Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 161.        Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 162.        Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 163.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 164.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 165.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci
 166.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 167.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 168.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 169.        Dvodimenzionalni niz ili matrica - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java


 170. STRING
 171.     STRING - Primjeri i zadaci


 172.   POTPROGRAMI
 173.     Procedure /PROCEDURE/
 174.     Funkcije /FUNCTION/
 175.     Funkcije i procedure primjeri


 176. GRAFIKA
 177.     Geometrijski likovi
 178.     Prikaz funkcija u Pascalu


 179. DODACI
 180.     Standardne funkcije u Pascalu


 181. Korištenje PASCAL programa u programskim jezicima
 182.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 183.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 184.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 185.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 186.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 187.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 188.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 189.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 190. Quiz - Test
 191.     Quiz - Test