abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Pascal
   abc C
   abc C++
   abc Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.    Uvod
 2. Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL"
 3.     Teorijski uvod
 4.     Teorijska priprema
 5.     Pascal programi i algoritmi
 6.     Primjeri i zadaci
 7.     Zajedničke odlike zadataka
 8.     Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
 9.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 10.     Algorimi i programski jezici

 11.     Provjera QUIZ
 12.     Provjera - Test priprema
 13.     Provjera TEST
 14.   TEORIJESKA PRIPREMA
 15.     O programskom jeziku Pascal
 16.     Znakovi Programskom jeziku Pascal
 17.     Blok /BLOCK/
 18.     2. Sintaksni dijagram
 19.       2.1. Sintaksni dijagram
 20.       2.2. Primjeri sintaksnih dijagrama
 21.     3. O Pascalu i Turbo Pascalu
 22.       Programski jezici
 23.       Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
 24.       Faze razvoja programa
 25.       Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a
 26.       Kad koristitiIDE?
 27.       Startanje TURBO PASCAL-a
 28.       Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
 29.       Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje
 30.       Elementi dijalog prozora
 31.     4. Struktura programa i elementi u Pascal-u
 32.       4.1. Struktura programa u PASCALu
 33.       4.2. Elementi u PASCAL-u
 34.       4.3. Ključne riječi /KEY WORDS/
 35.       4.4. Program /PROGRAM/
 36.       4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
 37.       4.6. Deklarisanje labele /LABEL/
 38.       4.7. Deklarisanje konstante/CONST/
 39.       4.8. Deklarisanje tipova /TYPE/
 40.       4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/
 41.       4.10. Deklarisanje procedure /PROCEDURE/ i funkcije /FUNCTION/
 42.       4.11. Deklarisanje bloka
 43.       4.12. Rezervisane rijeci /RESERVED WORDS/
 44.     5. Tipovi podataka u Pascal-u /PASCAL DATA TYPES/
 45.       5.1. Pojam tipa podataka
 46.       5.2. Vrste tipova
 47.       5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
 48.       5.4. Realni tip /REAL/
 49.       5.5. Znakovni tip /CHAR/
 50.       5.6. Logički tip /BOOLEAN/
 51.       5.7. Skalarni tip
 52.       5.8. Intervalni /SUBRANG/
 53.     Aritmetički operatori u Pascalu
 54.     Tabela Izbor funkcija u Pascalu
 55.     Funkcije DIV i MOD sa primjerima - Djeljivost
 56.     Pisanje izraza u Pascalu
 57.     Primjeri i zadaci za vježbu: SQR, SQRT, TRUNC, ROUND
 58.     Primjeri i zadaci za vježbu: SUCC, PRED, ORD, CHR
 59.     Quiz - Test


 60.   LINIJSKA STRUKTURA
 61.     Izlaz WRITE(LN) - teorijska priprema
 62.     Izlaz    WRITE(LN)
 63.     Izaračunavanje u naredbi ispisa WRITE(LN) - teorijska priprema
 64.     Operatori u Pascalu
 65.     Konstantna vrijednost u Pascalu - teorijska priprema
 66.     Konstanta u Pascalu - primjeri i zadaci
 67.     Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - teorijska priprema
 68.     Izdvajanje cifara dvocifrenog, trocifrenog, ... broja
 69.     Linijska struktura - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 70.     Linijska struktura - Ulaz i izlaz  READ(LN) i WRITE(LN) - PASCAL programi
 71.     Linijska struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 72.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 73.        Rješenja zadataka u više programskih jezika
 74.        Linijska struktura - Pascal i C++ program
 75.        Linijska strukura - Algoritam, Pascal program i Java program
 76.        Linijska struktura - Pascal i Java program

 77.     Quiz - Test


 78.   RAZGRANATA STRUKTURA
 79.     IF THEN naredba - teorijska priprema
 80.     IF THEN ELSE naredba - teorijska priprema
 81.     Količnik i recipročna vrijednost
 82.     Kvadratni korijen
 83.     Najveći od učitanih brojeva max(a, b)
 84.     Najmanji od učitanih brojeva min(a, b)
 85.     IF THEN naredba - primjeri i zadaci
 86.     IF THEN ELSE naredba - Algoritmi, BASIC i PASCAL programi
 87.     IF THEN ELSE naredba - primjeri i zadaci
 88.     Razgranata struktura - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 89.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Pascalu

 90.     CASE naredba - teorijska priprema
 91.     CASE naredba - primjeri i zadaci
 92.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 93.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i C++ program
 94.        IF THEN/IF THEN ELSE - Pascal i Java program
 95.        CASE naredba - Pascal i Java program
 96.        CASE naredba - Pascal i C++ program

 97.     Quiz - Test


 98.   CIKLIČNA STRUKTURA
 99.   FOR petlja
 100.     FOR petlja - teorijska priprema
 101.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 102.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 103.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 104.     FOR petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 105.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 106.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 107.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 108.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 109.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 110.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 111.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 112.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 113.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 114.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 115.        FOR petlja - Pascal program i Java programi
 116.   WHILE petlja
 117.     WHILE petlja - teorijska priprema
 118.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 119.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 120.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 121.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 122.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 123.     WHILE petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 124.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 125.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 126.        WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 127.   REPEAT petlja
 128.     REPEAT petlja - teorijska priprema
 129.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 130.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 131.     REPEAT-UNTIL petlja - BASIC i PASCAL programi
 132.     Primjeri i zadaci (FOR, WHILE i REPEAT petlja)
 133.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 134.     REPEAT-UNTIL petlja - primjeri i zadaci
 135.     REPEAT-UNTIL petlja - PASCAL programi - Frejm /FRAMES/
 136.     REPEAT petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 137.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 138.        REPEAT/DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program

 139.        Quiz - Test


 140. Riješeni primjeri i zadaci, gotovi programi
 141.     Primjeri i zadaci
 142.     Dvocifreni i trocifreni brojevi
 143.       14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 144.       14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 145.       14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima
 146.       14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje
 147.       14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara
 148.       14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva


 149.   NIZ /ARRAY/
 150.     Niz /ARRAY/ - teorijska priprema
 151.     Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
 152.     Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
 153.     Niz /ARRAY/ - sortiranje
 154.     Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza


 155.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ
 156.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - teorijska priprema
 157.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - primjeri i zadaci
 158.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 159.        Dvodimenzionalni niz ili matrica - Rješenja u programskim jezicima Java i Pascal


 160. STRING
 161.     STRING - Primjeri i zadaci


 162.   POTPROGRAMI
 163.     Procedure /PROCEDURE/
 164.     Funkcije /FUNCTION/
 165.     Funkcije i procedure primjeri


 166. GRAFIKA
 167.     Geometrijski likovi
 168.     Prikaz funkcija u Pascalu


 169. DODACI
 170.     Standardne funkcije u Pascalu


 171. Korištenje PASCAL programa u programskim jezicima
 172.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 173.     WHILE petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 174.     REPEAT-UNTIL petlja - Algoritmi i PASCAL programi
  C++
 175.     FOR petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 176.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
 177.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i C++ program
  Java
 178.     WHILE petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program
 179.     REPEAT petlja - Dijagram toka, Pascal program i Java program


 180. Quiz - Test
 181.     Quiz - Test