abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik PYTHON - riješeni primjeri i zadaci
elektronski priručnik
Aleksandar Kelečević, Željko B. Grbić i grupa saradnika

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     WHILE - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika


 4.   Uvod u Python
 5.     Operatori
 6.     Naredba ispisa - print
 7.     Naredba ulaza - input
 8.     Generisanje slučajanog broja /RANDOM/ - funkcija random
 9.     Izdvajanje cifara


 10.   LINIJSKA STRUKTURA
 11.     Linijska struktura - Algoritmi i Python programi
 12.     Linijska struktura - Programski jezici Python i BASIC
 13.     Linijska struktura - Algoritmi i programski jezici Python i BASIC
 14.     Linijska struktura - Programski jezici Python i Turbo Pascal
 15.     Linijska struktura - Programski jezici Python i Dev-Pascal
 16.     Linijska struktura - Programski jezici Python i C
 17.     Linijska struktura - Programski jezici Python i C++
 18.     Linijska struktura - Programski jezici Python i Java
 19.     Linijska struktura - Python programi - Frejm /FRAMES/
 20.     Linijska struktura - Izdvajanje cifara - Frejm /FRAMES/
 21.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Python-u

 22.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 23.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64


 24.   RAZGRANATA STRUKTURA
 25.     Razgranata struktura - Python - Operatori poređenja
 26.     Razgranata struktura - Python - Logičke vrijednosti tačno ili netačno (istina i laž) /True i False/
 27.     Razgranata struktura - Algoritmi i Python programi
 28.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i BASIC
 29.     Razgranata struktura - Algoritmi i programski jezici Python i BASIC
 30.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i Dev-Pascal
 31.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i C
 32.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i C++
 33.     Razgranata struktura - Programski jezici Python i Java
 34.     Razgranata struktura - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 35.     Razgranata struktura - IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Python-u

 36.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 37.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Razgranata struktura - 723
 38.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Razgranata struktura - 724

 39.        Provjera znanja - Razgranata struktura (Quiz - test)
 40.        Razgranata struktura - Oba - Quiz 2. dio
 41.        Razgranata struktura - Test priprema - Oba 2. dio
 42.        Razgranata struktura - Oba 2. dio


 43.   CIKLIČNA STRUKTURA
 44.   FOR petlja
 45.     FOR petlja - Teorijska priprema
 46.     FOR petlja - Algoritmi i Python programi
 47.     FOR petlja - Programski jezici Python i BASIC
 48.     FOR petlja - Algoritmi i programski jezici Python i BASIC
 49.     FOR petlja - Programski jezici Python i Dev-Pascal
 50.     FOR petlja - Programski jezici Python i Turbo Pascal
 51.     FOR petlja - Programski jezici Python i C
 52.     FOR petlja - Programski jezici Python i C++
 53.     FOR petlja - Programski jezici Python i Java
 54.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 55.     FOR petlja - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 56.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 57.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u

 58.   Pelja u petlji
 59.     Petlja u petlji - Programski jezici Python i C programi
 60.     Pelja u petlji - Višestrukae petlje - Ugnježđena petlja - Frejm /FRAMES/
 61.     Pelja u petlji - Zadaci bez rješenja u Python-u


 62.   WHILE petlja
 63.     WHILE petlja - Algoritmi i Python programi
 64.     WHILE petlja - Programski jezici Python i BASIC
 65.     WHILE petlja - Programski jezici Python i Dev-Pascal
 66.     WHILE petlja - Programski jezici Python i C
 67.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 68.     WHILE petlja - Python programi - Frejm /FRAMES/
 69.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 70.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 71.   DO WHILE petlja
 72.     DO-WHILE petlja - BASIC i Python programi
 73.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 74.     DO-WHILE petlja - Python programi - Frejm /FRAMES/
 75.     Zadaci bez rješenja za DO-WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 76.     DO UNTIL petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u


 77.   Dvocifreni i trocifreni brojevi
 78.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Frejm /FRAMES/
 79.     Dvocifreni i trocifreni brojevi - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 80.   NIZ
 81.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Python programi - Frejm /FRAMES/
 82.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u Python-u

 83.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Python programi - Frejm /FRAMES/
 84.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Python-u

 85.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Python programi - Frejm /FRAMES/
 86.     Niz /ARRAY/ - Sortiranje - Zadaci bez rješenja u Python-u

 87.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza/liste - Python programi - Frejm /FRAMES/
 88.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza/liste - Zadaci bez rješenja u Python-u


 89.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 90.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Python-u


 91.   Lista
 92.     Lista - Zabilješke sa predavanja
 93.     Lista - List Comprehensions - Frejm /FRAMES/
 94.     Lista - List Comprehensions - Zadaci bez rješenja u Python-u


 95.   String
 96.     String - Python programi - Frejm /FRAMES/
 97.     String - Zadaci bez rješenja u Python-u


 98.   TUPLE
 99.     TUPLE - Zabilješke sa predavanja


 100.   Riječnik /DICTIONARY/
 101.     Riječnik /DICTIONARY/ - Zabilješke sa predavanja


 102.   Funkcije /FUNCTIONS/
 103.     Funkcija /FUNCTION/ - Python programi - Frejm /FRAMES/
 104.     Funkcija /FUNCTION/ - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u


 105.   Riješeni zadaci
 106.     Riješeni zadaci - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Python-u
 107.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Python
 108.     Kombinovani zadaci 3 - Gotovi programi - priprema za aplikacije


 109. Dodaci /APPENDIX/
 110.    Izbor2 /CAMP2/
 111.    Genetski algoritam